FLOVAC


Защо да се използва вакуум за транспортиране на отпадъчните води?

Използването на вакуум за транспортиране на отпадъчни води не винаги е по-добър вариант от гравитачното отвеждане;

Вакуумната канализация е по- добра алтернатива при следните условия:

 • равнинен терен и необходимост от препемпване на отпадъчните води
 • пекъклива почва
 • скалиста почва
 • чувствителни на замърсяване терени
 • виски подпочвени води
 • морски терени и др.


Други предимства на вакуумната канализация

 • проста система, която включва малко на брой елементи
 • надеждна система, елементите на която подлежат на постоянен качествен контрол при производството им както в Европа, така и в другите страни по света.
 • осигурява по-голяма гъвкавост и свобода на проектните решения при вече изградена инфраструктура
 • по-евтина строителна стойност, която се дължи на:
 • по-малкият брой шахти и др. съоръжения
 • значително намаляване на изкопните работи (малка дълбочина и ширина на изкопа, следващ конфигурацията на терена)
 • сравнително бързото строителство
 • по-безопастната технология на строителство в сравнение с конвенционалната гравитечна канализация;
 • ниски експлоатационни разходи
 • по-ниска обща стойност като цяло(капиталовложения и есплоатационни разходи)

Обща схема


Елементи на вакуумната канализационна система FLOVAC:

Шахта с клапан:

система от вакуумни тръбопроводи с малки диаметри от поливинил хлорид(PVC), полипропелен (PP) или полиетилен (PE-HD)

Типичен надлъжен профили

Типичен надлъжен профил при възходящ наклон на терена

Пример за проектен надлъжен профил

Вакуумна станция:

Система за мониторинг:

Съществува възможност за допълнителен монтаж на система за мониторинг, която да контролира състоянието на клапаните в шахтите и да обезпечава събиране на данни за броя на работните цикли, времето на отваряне, авариите ситуации и др.

Как работи вакуумната канализационна система FLOVAC?

Примери за реализирани проекти:

 • Акваинс ЕООД
 • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
 • тел: +359 2 954 9170
 • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода