Управление на проекти

Фирма Акваинс ЕООД има многогодишен доказан опит в подготовка и оценката на инвестиционни проекти, който включва:

  • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП, НВМОП и ПМС №55/12.03.2007г. - изготвяне на Техническо задание, изисквания към участниците, методика за оценяване, съдействие при избора на изпълнител и сключването на договор;
  • Oсъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнителите на дейностите в рамките на проекта, включително чрез организация и участие в срещи и извършването проверки на място;
  • Организиране на необходимите проверки на документи, удостоверяващи изразходване на средства, плащания по проекта и физическото му изпълнение;
  • Воденето на финансова отчетностна бенефициента на помощта в процеса на отчитане на разходите във връзка с подпомаганите дейности по проекта – изготвяне на искания за средства, тримесечни, годишни доклади и доклади за напредъка на проекта, актуализация на бюджета и други;
  • Администриране на изпълнението на мерките за информация и публичност;
  • Съдействие на екипа за управление на проекта при провеждане на проверки на място от страна на управляващия орган и други проверяващи институции.
  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода