Подготовка и оценка на проекти

Фирма Акваинс ЕООД има многогодишен доказан опит в подготовка и оценката на инвестиционни проекти, който включва:

1. Изготвяне на Прединвестиционни проучвания и анализи разходи-ползи на инвестиционни проекти, съгласно насоките на Европейската комисия.

2. Попълване на Формуляри за кандидатстване и придружаващи документи за европейско финансиране за проекти, генериращи приходи, както и големи инвестиционни проекти.

3. Изготвяне на анализи на чувствителността по отношение промяна на основни проектни параметри и допускания, определяне на критичните параметри и стойностите им на превключване.

4. Изготвяне на анализи на риска.

5. Оценка и оптимизация на проекти на база на финансово моделиране и анализ на паричните потоци.

6. Оценка на ефикасността и ефективността на проекта от гледна точка на устойчивото развитие и изменението на климата.

7. Изготвяне на икономически и социално-икономически анализи и оценки.

  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода