Консултантски услуги

Акваинс ЕООД е една от водещите фирми в Република България в областта на консултантската дейност със значителен опит при изпълнение на големи ВиК инфраструктурни обекти.
Фирмата разполага с опитен и квалифициран персонал за:
1. Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите по всички части:архитектура и урбанизъм; конструктивна; технологична; електроинсталации; топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; водоснабдяване и канализация; пътно строителство; телекомуникации; пожарна  и аварийна безопасност на сгради и съоръжения; санитарна хигиена, санитарно-хигиенни изисквания към строежите; геодезия и вертикална планировка; ландшафта архитектура; геоложки и хидрогеоложки проучвания; енергийна ефективност. Изготвеният „Комплексен доклад” е основа за получаване на „Разрешение за строеж”.
2. Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на строителни обекти, както и такива на инженеринг по правилата на FIDIC: управление на проекти, финансирани по оперативни програми на ЕС - ОПРР, ОПОС, ОПТ, ОПК, ОПРСР, програми за трансгранично сътрудничество и др. 
3.  Инвеститорски контрол на обекти: Контрол на изпълнени строително-монтажни работи (СМР); контрол върху актуваните СМР; Изготвяне на документи за плащане на СМР ( сметка 22).
4. Изготвяне на Технически паспорти на обекти по Наредба №5/2006г.
5. Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по „Енергийна ефективност в съответствие с чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ и наредбите към тях.
6. Стоителен надзор
 Строителният надзор включва следните дейности:

 • Законосъобразното започване на строежа:

Извършване на координация и контрол на строителната документация за обекта, както и задълженията на лицата участници в строителството.  
Открива се строителна площадка и се определя строителна линия и ниво на строежа .
Съставя се заповедната книга за обекта и се уведомяват специализираните контролни органи.

 • Строителен надзор за законосъобразното изпълнение  на строежа:

В хода на строителният процес, надзорниците по съответните специалности извършват контрол върху изпълнението на строително - монтажните работи, съответствието на влаганите продукти и установяват със съответните протоколи и актове, съгласно Наредба № 3 съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти. 
Експертите от екипа на Акваинс следят за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на този процес. 
При възникнали проблеми и разногласия в процеса на изпълнение на строежа ръководителят на екипа кооординира взаимоотношенията между участниците в строителния процес. 
При завършване на строежа, Акваинс контролира дейността по придобиване на писмени становища от специализираните контролни органи, по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация и оказва съдействие във връзка с издаването на съответните разрешителни и реализиране на съгласувателните процедури за обекта.

 • Строителен надзор за законосъобразното изпълнение  на строежа:

В хода на строителният процес, надзорниците по съответните специалности извършват контрол върху изпълнението на строително - монтажните работи, съответствието на влаганите продукти и установяват със съответните протоколи и актове, съгласно Наредба № 3 съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти. 
Експертите от екипа на Акваинс следят за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на този процес. 
При възникнали проблеми и разногласия в процеса на изпълнение на строежа ръководителят на екипа кооординира взаимоотношенията между участниците в строителния процес. 
При завършване на строежа, Акваинс контролира дейността по придобиване на писмени становища от специализираните контролни органи, по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация и оказва съдействие във връзка с издаването на съответните разрешителни и реализиране на съгласувателните процедури за обекта.

 • Периодични доклади:

Надзорният екип предоставя периодични доклади за хода на строителния процес. Те могат да съдържат освен въпросите касаещи обхвата на задълженията по строителния надзор, така и необходимите отчети по желание на Възложителя:

 •  Общи данни за обекта: Описание на извършваните дейности и заетите в строителния процес лица. Общо състояние на проекта, текущи въпроси, възникнали спорове и       рискове;
 •  Напредък: Мониторинг на напредъка по графика за изпълнение на Проекта. Коментар по Графика на Строителя и действително извършените строително - монтажни работи на обекта;
 •  Качествен контрол: Описва качеството на извършваното строителство, съответствието му с инвестиционните проекти и всички възникнали въпроси в тази връзка;
 •  Контрол на паричния поток: Отчет за направените разходи, отнесени към напредъка на строителството и одобрения бюджет.

7. Кординатор  по безопасност и здраве 
 Основни функции за етапа на инвестиционното проектиране:

 •  Координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд във всички части на проекта, за да бъдат разпределени етапите и видовете строително-монтажни работи, които ще се извършват едновременно или последователно, и да бъде оценена тяхната продължителност
 •   Разработва план по безопасност и здраве, когато такъв не е възложен на проектанта
 • Подготвя, актуализира и предава на възложителя информация за характеристиките на строежа и данни за проява на рискови фактори, влияещи върху безопасността и здравето на работещия, която се използва при изпълнението на следващите видове работи. 

Основни функции за етапа на изпълнение на строителството:

 •    Координира осъществяването на общите принципи за превантивност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и другите нормативни актове в тази област.
 •    Координира изпълнението на изискванията, определени с плана за безопасност и здраве при работа и с другите нормативни документи в тази област, от строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност 
 • Актуализира плана за безопасност и здраве при работа и предаваната на възложителя информация в зависимост от настъпилите изменения в хода на строителството.
 •  Организира съвместната работа между всички строители, независимо от етапа на включването им в работата на строителната площадка
 • Координира контрола по правилното извършване на строителните и монтажните работи 
 • Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

 • Акваинс ЕООД
 • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
 • тел: +359 2 954 9170
 • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода