Лицензи и сертификати

1. Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.

2. Сертификат по Стандарт БДС EN ISO 9001:2015: Системи за управление на качеството с обхват: 
Проектиране;
Консултантски услуги в областта на строителството:

 • Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;
 • Строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради и съоръжения;
 • Управление на проекти за строителство съгласно българското законодателство и условията на FIDIC
 • Проектно консултиране в областта на енергетиката, транспорта, индустрията, околна среда, води и регионалното развитие.  

3. Сертификат по Стандарт БДС EN ISO 14001:2015: Системи за управление по отношение на околна среда с област на приложение:
Проектиране;
Консултантски услуги в областта на строителството:

 • Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;
 • Строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради и съоръжения;
 • Управление на проекти за строителство съгласно българското законодателство и условията на FIDIC;
 • Проектно консултиране в областта на енергетиката, транспорта, индустрията, околна среда, води и регионалното развитие.

4. Декларация на Висшето ръководство относно БДС EN ISO 9001-2015

5. Декларация на Висшето ръководство БДС EN ISO 14001-2015

 • Акваинс ЕООД
 • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
 • тел: +359 2 954 9170
 • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода